Privacyverklaring

Privacy Verklaring Taxi Centrale Maastricht BV.
.
Deze privacyverklaring geldt voor het verzamelen, verwerken en
gebruikmaken van uw persoonlijke gegevens in het algemeen en meer
specifiek bij het gebruik van de Taxi Centrale Maastricht website
(www.taxicentralemaastricht.nl) en het gebruik van de Taxi Maastricht app.
.
Wij vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt wanneer u gebruik
maakt van onze website of onze app en dat u zich geen zorgen hoeft te
maken over de geheimhouding van uw gegevens. Privacybescherming is
essentieel en wij vinden het erg belangrijk om de gebruikers van onze
diensten inzicht te geven in de verwerking van hun gegevens. Om deze reden
willen wij u graag uitleggen welke gegevens Taxi Centrale Maastricht
B.V. verzamelt, met welk doeleinde wij dit doen en hoe u te allen tijde
controle uit kunt oefenen op uw eigen gegevens.
.
Persoonlijke gegevens zijn specifieke gegevens over persoonlijke of zakelijke
verhoudingen van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Wanneer
hieronder wordt gerefereerd aan ‘Taxi Centrale Maastricht’ wordt daarmee
Taxi Centrale Maastricht B.V. bedoeld, maar ook alle aan Taxi Centrale
Maastricht B.V. gelieerde partijen en aangesloten taxiondernemers.
.
Taxi Centrale Maastricht verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om
de door u gevraagde dienst te kunnen uitvoeren. Wij maken echter ook
gebruik van zulke gegevens om onze diensten verder te verbeteren, zodat we
deze nog beter op uw behoefte aan kunnen laten sluiten en u kunnen
voorzien van informatie die voor u van belang is. Ook slaat Taxi Centrale
Maastricht gegevens op die benodigd zijn om te kunnen voldoen aan
verschillende wettelijke vereisten.
.
Om u onze diensten te kunnen aanbieden, werkt Taxi Centrale Maastricht
nauw samen met verschillende partijen, waaronder partijen die ons helpen bij
het onderhouden en optimaliseren van de software, IT-infrastructuur en ITbeveiliging.
.
Verzameling Persoonsgegevens
Taxi Centrale Maastricht verzamelt (persoons)gegevens van: 1. Passagiers
die taxiritten afnemen; 2. Vertegenwoordigers van zakelijke relaties; 3.
Websitebezoekers; 4. Werknemers en sollicitanten; 5. Aangesloten
taxiondernemers en hun werknemers.
.
Hoe verzamelt Taxi Centrale Maastricht persoonsgegevens van u?
Taxi Centrale Maastricht verzamelt persoonsgegevens van u in onder meer
de volgende situaties: 1. Wanneer u telefonisch contact opneemt met Taxi
Centrale Maastricht; 2. Wanneer u diensten van Taxi Centrale Maastricht
wenst af te nemen of afneemt; 3. Wanneer u met Taxi Centrale Maastricht
een overeenkomst sluit; 4. Wanneer u contact opneemt met Taxi Centrale
Maastricht, bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier; 5. Wanneer u
gebruik maakt van een of meer producten, applicaties en software, van Taxi
Centrale Maastricht, zoals de Taxi Maastricht-app; 6. Wanneer u de Taxi
Centrale Maastricht -website bezoekt; 7. Wanneer u social media kanalen
volgt van Taxi Centrale Maastricht of een review plaatst over Taxi Centrale Maastricht op een review platform.
.
Rechtsgrond en doeleinden van verwerking van gegevens Overeenkomsten
De gegevens die u in het kader van een overeenkomst aan Taxi Centrale
Maastricht verstrekt, gebruikt Taxi Centrale Maastricht om deze
overeenkomst met u uit te voeren, daarnaast gebruikt Taxi Centrale
Maastricht de informatie voor persoonsgerichte productinformatie en om u te
informeren over zaken die verband houden met deze overeenkomst. Taxi
Centrale Maastricht gebruikt de verstrekte persoonsgegevens ook om de
dienstverlening te verbeteren, zoals het verkorten van aanrijdtijden en het
beschikbaar stellen van taxi’s. Het uitvoeren van een taxirit via Taxi Centrale
Maastricht is een voorbeeld van een overeenkomst, evenals het downloaden
van de Taxi Centrale Maastricht-app.
.
Contact
Wanneer u contact opneemt met Taxi Centrale Maastricht om een taxi te
bestellen of Taxi Centrale Maastricht om informatie verzoekt, verwerkt Taxi
Centrale Maastricht de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om de dienst
te kunnen verlenen of aan het informatieverzoek te voldoen en/of om uw
vragen te beantwoorden.
.
Website
Op de website worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat de indeling op de website verder geoptimaliseerd kan worden en de informatieverschaffing verbeterd kan worden. Daarnaast kunnen er tijdens het gebruik van de website cookies worden geplaatst op uw computer, smartphone of tablet, zodat de website goed functioneert. Zie verder onder ‘Het gebruik van cookies’ over het gebruik van cookies door Taxi Centrale Maastricht
.
Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens
Taxi Centrale Maastricht maakt gebruik van persoonsgegevens die u
telefonisch, via de Taxi Maastricht-app, website of op een andere wijze aan
ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden: (i) Om uitvoering te geven
aan overeenkomsten tussen u en Taxi Centrale Maastricht, het uitvoeren van
taxiritten, eventueel via externe partijen (apps); (ii) Beveiliging van de
chauffeurs en de passagiers vindt plaats door een camera die in de taxi
geplaatst kan zijn. Het is de vrije keuze en verantwoordelijkheid van de
taxiondernemer om een camera in de taxi te plaatsen en te gebruiken voor de
bescherming van zijn veiligheid. Er zijn zeer strenge beveiligingsmaatregelen
rondom de camera ingericht. Beelden kunnen alleen bekeken worden,
gedurende enkele dagen na het uitvoeren van de rit en kunnen alleen via een
vordering van de politie opgevraagd worden.
(iii) Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in sommige gevallen de
fiscale bewaarplicht. (iv) Om de website en de diensten van Taxi Centrale
Maastricht te analyseren en verder te ontwikkelen en optimaliseren. (v) Voor
andere bedrijfsmatige doeleinden, zoals gegevensanalyse, rapportages en
audits; (vi) Voor beveiliging van de website en andere producten (zoals
applicaties en software) en het tegengaan van fraude en misbruik van de
website en/of deze andere producten (zoals applicaties en software).
.
Dataminimalisatie
Bij alle stappen in het gegevensverwerkingsproces d.i. gegevensverzameling,
inclusief opslaan van gegevens en het gebruik ervan, houden wij ons streng
aan de actuele wetgeving inzake gegevensbescherming. Taxi Centrale
Maastricht verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat
nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Persoonlijke gegevens die u
met ons deelt, zullen wij zonder toestemming niet voor andere doeleinden
inzetten, en nooit voor marketingdoeleinden aan derden verkopen, verhuren
of doorgeven aan derden. Intern krijgen alleen die afdelingen en
medewerkers die dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie,
toegang tot uw persoonsgegevens.
.
Cookies
Wat zijn cookies?
Taxi Centrale Maastricht maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare
technieken. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die tijdens het gebruik van
de website op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en
opgeslagen. De cookies die via de website van Taxi Centrale Maastricht
worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop
opgeslagen staan niet beschadigen.
.
Soorten cookies
Taxi Centrale Maastricht maakt gebruik van functionele en analytische
cookies om de dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Hieronder wordt
uitgelegd wat deze cookies zijn en wat Taxi Centrale Maastricht met deze
cookies doet.
.
Functionele cookies
De functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en u
bijvoorbeeld uw accountinformatie kunt inzien.
.
Analytische cookies
Taxi Centrale Maastricht maakt gebruik van Google Analytics om bij te
houden hoe gebruikers de website gebruiken. Het adres van uw computer
(IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op
de door Google beheerde servers. Lees het privacy-beleid van Google voor
meer informatie.
.
Weigeren cookies
Het gebruik van de cookies is optioneel. Wanneer u dit niet wilt, kunt u de
instellingen van uw browser hiervoor aanpassen. U kunt ook altijd
geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone. U
kunt onder andere dit stappenplan van de consumentenbond raadplegen:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
.
Beveiliging
Taxi Centrale Maastricht hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken
van persoonsgegevens dat binnen de mogelijkheden van de huidige
technieken voldoende moet zijn om ongeautoriseerde toegang, wijziging,
publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Wanneer u
ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens constateert, verzoeken wij u
vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen
naar: info@taxicentralemaastricht.nl
..
Toestemming
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan
hierboven beschreven, tenzij u daar uw toestemming voor heeft gegeven of
wanneer Taxi Centrale Maastricht de gegevens volgens een wettelijke
verplichting de gegevens moet verwerken (bijvoorbeeld aan
overheidsinstanties). In alle gevallen waarin u voor een bepaalde
gegevensverwerking toestemming hebt gegeven, heeft u het recht die
toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar
betekent wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn
dat Taxi Centrale Maastricht u daardoor bepaalde diensten niet meer kan
leveren.
.
Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt
u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking
ervan:
.
Inzage
Wanneer u de persoonsgegevens wilt inzien die bij Taxi Centrale Maastricht
over u zijn vastgelegd en worden verwerkt, kunt u een verzoek tot inzage
doen via info@taxicentralemaastricht.nl
.
Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft
gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw
account kunt veranderen, kun u een verzoek hiertoe doen bij Taxi Centrale
Maastricht. U kunt verzoeken dat Taxi Centrale Maastricht uw gegevens
wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt, voor zover dit niet strijdig is
met een wettelijke verplichting waaraan Taxi Centrale Maastricht moet
voldoen door uw persoonsgegevens te verwerken.
.
Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Taxi Centrale Maastricht
te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het gerechtvaardigd belang van
Taxi Centrale Maastricht of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om
bezwaar te maken tegen die verwerking. Gegevensoverdracht U heeft het
recht uw persoonsgegevens van Taxi Centrale Maastricht te verkrijgen. Taxi
Centrale Maastricht zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare
vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te
openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere
aanbieder onderbrengen.
.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking
uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft
voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens
dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Taxi Centrale Maastricht u
daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
.
Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop
Taxi Centrale Maastricht uw gegevens gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar
info@taxicentralemaastricht.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier
waarop de gegevens worden verwerkt. Daarnaast kunt u altijd contact
opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van
privacybescherming. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
.
Derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden
doorgeven, tenzij: 1. Dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de
dienstverlening door Taxi Centrale Maastricht; 2. Taxi Centrale Maastricht op
grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is
persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; 3. Indien er een
reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij Taxi Centrale
Maastricht met als gevolg dat Taxi Centrale Maastricht persoonsgegevens
moet overdragen aan een andere organisatie.
Taxi Centrale Maastricht maakt met derde partijen goede afspraken over de
beveiligingseisen met betrekking tot uw persoonsgegevens en leggen deze
contractueel vast.
.
Bewaartermijn
Taxi Centrale Maastricht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.
.
Contactgegevens Taxi Centrale Maastricht
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met Taxi
Centrale Maastricht, hieronder vindt u onze gegevens:
Naam: Taxi Centrale Maastricht BV
E-mailadres: info@taxicentralemaastricht.nl
Kamer van Koophandel: 80781543
.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan te allen tijden worden gewijzigd. De meest actuele
privacyverklaring kunt u vinden op de website.

TRANSLATE
Taxi via WhatsApp?
Call Now Button